Hierdie diensgroep is oorhoofs verantwoordelik vir die koördinering van al die bedieningrade.

Die Dagbestuur
• Vergader ten minste een keer per kwartaal
• Raporteer elke kwartaal met die algemene diakonie vergadering
• Raporteer twee keer per jaar binne die breë kerkraadsvergadering

Diakonie Navrae

Diakonie Voorsitter: Gerrit Kornelius 0829259569 of gkornelius@nullgmail.com

 

 Elektronies/Klank

klank

 

Die klankspan is verantwoordelik vir die klank en beeld tydens eredienste, funksies (begrafnisse, troues ens.) asook die internet-uitsending. Verder is hierdie diensgroep verantwoordelik vir die bedryf en instandhouding van die klankstelsel.

Hoe kan jy betrokke raak?

Indien jy belangstel en die gawes besit is jy meer as welkom om Jaco te kontak en deel word van die diensgroep.

Kontak: Jaco de Lange 081 439 2185 of dlangec@nulltelkom.co.za


finnsieFinansies

Hierdie diensgroep is gefokus daarop om op twee-weeklikse basis die barmhartigheidskollektes te kontrolleer en te gaan deponeer. Hierdie diensgroep bestuur ook die finansies van die diakonie.

Kontak: Karen de Lange 082 883 4899 of admin@nullgkrietvallei.co.za


Kommunikasie

Fasilitering van kommunikasie binne die gemeente rakende die werksaamhede van diensgroepe. Interne en eksterne inligting en kennisgewings word gekoördineer, saamgevat en bekend gestel aan die gemeente deur bestaande funksies en publikasies (Eljada, Rietfluit, elektroniese bord, Facebook, Inligtingsblad, ens.) te betrek. Die hoofdoel is om lidmate ingelig te hou van alle aktiwiteite, diensgroepe, behoeftes, hulpmiddels om sodoende die onderlinge meelewing te bevorder.

Hoe kan jy betrokke raak?

Enige een met skryf / fotoneem / redigering talente het, is welkom om betrokke te raak.

Om deel te word van die Rietfluit-redaksie kontak gerus vir Pieter Botha (rietfluit@nullgmail.com).

 

Kontakpersone:

Inligtingsblad:

Elektroniese Bord: Karen de Lange (admin@nullgkrietvallei.co.za)

Eljada:                       Heidi Muller ( eljada@nullgkrietvallei.co.za)

Rietfluit:                   Pieter Botha (pieter@nulllatamus.co.za)

Webblad (http://www.gkrietvallei.co.za/ ): Karen De Lange (admin@nullgkrietvallei.co.za)


offergawesOffergawes

Kollekte word afgedra deur lidmate tydens die erediens en ook by die deure na afloop van die diens. Hierdie diensgroep is in beheer van die opname en tel van die kollektes. Alhoewel hierdie funksie in die verlede slegs deur diakens verrig is, word alle gemeentlede nou hartlik uitgenooi om deel te word.

Kontak: Lucy Coetsee  082 458 4799 of alcoetsee@nullgmail.com