Skriflesing: Markus 1:1-8
Fokusverse 1:1,2. Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin só:
In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe:
“Kyk, Ek stuur my boodskapper voor jou uit.
Hy sal die pad vir jou regmaak.”

Markus begin die boek deur dit duidelik te stel dat dit handel oor die evangelie van Jesus Christus. Die wonderlike en goeie nuus dat Jesus die Messias is, die enigste verlosser vir die mensdom.
Wat beteken dit vir jou dat Jesus Christus, die Seun van God is?

Net soos Matteus begin hy om aan te haal vanuit die Ou Testament om aan te dui dat Jesus Christus se koms nie toeval is nie, maar deel uitmaak van die Here se raadsplan. Die Here beskik en hou al Sy beloftes

In die profesie van Jesaja is daar voorspel dat daar eers ʼn boodskapper gestuur gaan word om die Messias se koms aan te kondig- om die pad reg te maak en voor te berei. In die Ou Ooste was dit die gebruik dat die koning eers ʼn boodskapper stuur om sy koms aan te kondig.

Duidelik word daar aangedui dat Johannes die Doper die een is wat die pad voorberei. Johannes die Doper het in die woestyn opgetree en dra klere van kameelhaar- hy dra die klere van ʼn profeet, en tree op as ʼn tweede Elia.
Hy het verkondig: “Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe.” Bekering is die boodskap wat die profete keer op keer aan die volk gebring het. Nie net moet jy afstand doen van jou sonde nie, maar ook ʼn lewe van totale toewyding aan die Here leef. Daar moet verandering kom in jou verhouding met God. Daarom het persone na Johannes gekom en hulleself bereid verklaar om ʼn nuwe, toegewyde lewe aan God te leef. Hierdie openbare belydenis is gevolg deur die doop, maar moes ook in daad uitgeleef word.

Die volgende hoogtepunt van Johannes se prediking is die nabye koms van die verwagte Messias. Die belangrikste gebeurtenis en die belangrikste Persoon is oppad! Johannes ag homself nie eers waardig om die kleinste slawetaak te doen nie – om af te buk en Jesus se skoenriem los te maak. Die verskil tussen JOhannes en Christus is enorm groot.

Johannes doop met water, maar die Seun van God met die Heilige Gees. In Joël 2:28 is reeds die verwagting dat die MEssias nie net die draer is van die Heilige Gees nie, maar ook die Gees aan ander kan gee.

So wys Markus vir ons duidelik dat die koms en lewe van Jesus Christus die grootste gebeurtenis is in die wereld se geskiedenis.

Gebed
Ons hemelse Vader. Dankie dat U aan ons die Goeie Nuus gee in Jesus Christus. Dankie dat ons nie net dit hoor nie, maar dat U Heilige Gees in ons woon en ons deel in die verlossing. Lei ons om in volle oorgawe tot U te leef! Amen.

Dors vir meer:
Jesaja 40:1-11

Danie Potgieter
0722729631
GK Rietvallei