Geliefde Broeder en Suster,

Ons is dankbaar dat die ramptoestand, wat sedert Maart 2020 van toepassing was, nou opgehef is. Daar is nog, vir die volgende 30 dae, sekere interim maatreëls in plek. In die lig hiervan, geld die volgende reëlings steeds:

1. Eredienste:

a. Twee oggenderedienste (08:00 en 10:15 onderskeidelik) en die aanderediens om 18:30, word in die kerkgebou gehou, met die maksimum beperking van 50% van beskikbare sitplekke

b. Tydens langnaweke, word net een oggenderediens om 09:00 gehou. Aanddiens soos gewoonlik om 18:30

c. Reëlings vir die doop van babas word individueel met die betrokke ouers getref maar vind gewoon tydens ‘n erediens plaas

d. Kerkgangers word deurlopend aangemoedig om alle Covid-protokolle, insluitende die oophou van die gebou se deure, die dra van maskers asook sanitering van hande stiptelik na te kom.

e. Alhoewel eredienste steeds intyds direk uitgesaai word, en ook op die ander media beskikbaar is, word lidmate aangemoedig om sover moontlik, eredienste fisies by te woon. So bou ons aan die gemeenskap van gelowiges.

2 Katkisasie:

Hoër- en laerskoolkatkisasie vind by die kerkgebou op die tye soos vasgestel, plaas. Dooplidmate word aangemoedig om teenwoordig te wees. Alle Covid-protokolle word stiptelik nagekom.

3. Persone verantwoordelik vir ander kerklike aktiwiteite (bv. Bybelstudies, gemeentefunksies ens) by die kerkgebou, moet asseblief verseker dat alle maatreëls soos getalle-beperking gehandhaaf word, en dat Covid-protokolle nagekom word.

Hierdie reëlings sal van tyd tot tyd in die lig van bepalings ingevolge die beoogde gesondheidsregulasies hersien word.

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Volg ons regstreekse Audio uitsending

Luister nou

Volg ons regstreekse Video uitsending

Kyk nou

Eredienstye

Eredienste gedurende skoolkwartale 08:00, 10:15 en 18:30

Eredienste tydens alle skoolvakansies en langnaweke 09:00 en 18:30

Goeie Vrydag en Versoeningsdag 09:00

Kersdag 08:00

Hemelvaartdag 19:00

*Preekbegeleiding: tydens hierdie preek word dieselfde inhoud deur een van die predikante aan die jonger kinders in die saal verduidelik. Nie tydens skoolvakansies en langnaweke nie.