Skrifgedeelte: Gal 5:13-26      Teks wat tref: Gal 5: 16,25

Gal 5:25: “Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.”

Nadat Paulus in die eerste gedeelte van Galasiërs 5 teen ʼn “EK WIL” leefstyl gewaarsku het, behandel hy in die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk die ander teenpool. Christus het ons van die slawejuk van die sonde bevry en is dit nou gepas dat die dinge wat “EK MAG” doen aandag geniet.  Dit is meer as ʼn aantal reëls wat nagevolg moet word.  Ons lewe moet deur die Gees van God beheers word. Gehoorsaamheid aan hierdie duidelike opdrag  sal ons bewaar om nie voor die begeertes van ons sondige natuur te swig nie.

Deur twee uiterstes lynreg teenoor mekaar te stel word dit duidelik waarom ek nie maar kan doen wat ek wil nie.  Daar is ʼn stryd tussen ons sondige natuur (“ek wil”) en die optrede wat die Gees van God wil.  Deelname aan die sondige praktyke sal daartoe lei dat die mens nie meer deel het aan die vryheid wat Christus aan die mens geskenk het nie.  Reeds in vers 13 word dit duidelik dat die mens mekaar in liefde moet dien. Deur van ʼn werkwoord (dien) gebruik te maak is dit duidelik dat God ʼn bepaalde optrede verlang.

Teenoor ʼn lewe wat deur die Gees van God beheers word, bring die Satan ‘n lewe wat gedryf word deur dit wat die mens begeer.  Deur van teenstellings gebruik te maak word dit duidelik watter optrede God verlang.  Paulus noem eers die praktyke van die sondige natuur.  Deelname hieraan ontstaan wanneer die mens begeer.  Dit is nie die bedoeling om ʼn volledige lys van die sondige praktyke te gee nie. In vers 19 word alle liggaamlike (vleeslike) begeertes afgewys. Paulus waarsku teen wellus. Daarna word gewaarsku teen begeertes wat in ons aanbidding kan bestaan (afgodery en towery) terwyl begeertes teenoor ons medemens in vers 20 en 21 aangedui word.  Alvorens die optrede wat deur die Gees van God geskenk word bespeek word, rig Paulus ‘n dringende waarskuwing: “Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis kry nie.”

Daarteenoor word die vrug van die Gees in vers 22 beskryf.  Teen sulke dinge het die wet niks nie. Dit is die dinge wat ek mag doen.  Dit staan in skrille kontras teenoor die dinge wat afgewys word.  Om te voorkom dat ons onder mekaar sou spog oor die hoeveelheid goeie eienskappe ek moontlik kan vertoon word daar na dié optrede as die vrug – in enkelvoud – verwys. Die een eienskap veronderstel en sluit tegelyk al die ander in.  Daar word ʼn baie hoë premie op sodanige leefwyse geplaas. Deur God se genade het ons oorwin en het ons die sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig.  Daarom mag ek nooit verwaand wees, ander uittart of op mekaar afgunstig wees nie.  

Nou doen ek nie meer wat ek wil nie, maar wat ek mag gelei deur God se Gees.

Dors vir meer:

Romeine 7

Gebed

Here, baie dankie dat U my van die sonde vrygekoop het.  Help my om U bo alles en my naaste soos myself lief te hê. Amen

Petrus van Blerk

0824560235