Skrifgedeelte: Gal 5:1-12      Teks wat tref: Gal 5:1

Gal 5:1  – “Christus het ons vry gemaak om werklik, vry te wees..”

Paulus spreek een van die mens se mees basiese behoeftes aan.  Niemand hou daarvan dat ander vir jou voorskryf hoe jy moet leef en optree nie.  In talle argumente hoor ons die woorde – “EK WIL” . Die gemeente in Galasië is deur dwaalleerraars beïnvloed wat ʼn valse vryheid voorgehou het. 

Die mens wil vry wees van sosiale en politieke onderdrukking. Ons wil vry wees van beheer en sensuur. Ons wil gevrywaar word van teleurstellings. Talle petisies en betogings pleit daarvoor dat alle reëls geskrap word en dat die mens vry kan wees om te maak soos hy goed dink.  Die implikasie van hierdie soort vryheid is voor die hand liggend. Dit sou daartoe lei dat daar geen orde en stabiliteit in die samelewing sou wees nie.  Elkeen sou die reg in eie hande wou neem.  Algehele losbandigheid en sedeloosheid sou die wêreld onleefbaar en onregeerbaar gemaak het.  Met sodanige beskouing is ons niks meer of enigsins anders as slawe nie. 

Met ʼn “EK WIL” benadering leef ons volgens die verloop van die natuur en beheers ons sondige begeertes en drifte ons lewens.  Dit is net Christus wat ons hiervan kan bevry. Om vry te wees, is net genade en kan alleen net in Christus verwesenlik word. Daarom word ons vermaan om vas te staan en ons nie weer onder ʼn slawejuk te laat indwing nie.  

Nou dat dit duidelik is dat vryheid nie beteken dat ek sonder reëls en regulasies leef nie, luister ons noukeurig na dit wat God van ons verlang.  In die geval van die lidmate in Galasië verval die besnydenis en blote wetsonderhouding. In die plek daarvan kom Christus se soenverdienste. As vrygemaakte beteken dit nou dat my hele lewe aan Christus toegewei is.  My lewe is aan Christus gebind.  Dan beteken vryheid dat ek met begrip optree. Dat my dade van liefde sal spreek. Dat geduld my optrede temper en dat ek ʼn gesindheid openbaar om ander te vergewe. 

Vryheid beteken nie om niks te doen nie.  Vryheid ontneem my van ʼn “EK WIL” benadering en vervul my met die Gees van God.  Hierdie vryheid is duur en kosbaar.  Dit laat ons saam met Paulus uitroep: “deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo, vrygespreek sal word.”

Ek is net werklik vry as en aan Christus gebind is. 

Dors vir meer:

Ps 25

Gebed

Here, baie dankie dat U my van die ewige las van die sonde bevry het.  Help my om aan U gehoorsaam te wees en my eie wil te laat vaar.  Amen

Petrus van Blerk

0824560235