Skrifgedeelte: 1 Samuel 15.
Teks wat tref: 1 Samuel 15:10-11.

As kind, wanneer jou ouer met jou geraas het omdat jy iets verkeerd gedoen het, wat was jou reaksie? Hoe kan ma/pa so hard met my wees? Hoekom is hulle so ongevoelig? Pa en Ma het my nie lief nie. Dink ons dalk nie ook so oor die Here nie? Ons sien nie raak hoe ernstig ons oortreding is nie en wil net op die erns van God se straf fokus. Daarom is dit belangrik dat ons God in sy volheid reg met ken. Ons moenie net so op die Here se regverdigheid en oordeel fokus, dat ons nooit die Here se onsettende groot liefde raaksien nie en net in ʼn verhouding van vrees lewe nie. So ook kan ons nie net op God se liefde fokus, maar nooit ons eie sondeskuld raaksien nie.

Die Here het nie vir Saul sommer so verwerp nie. Elke keer roep Samuel Saul terug tot gehoorsaamheid. Luister na die Woord van die Here. Bly op die Here vertrou en lewe gehoorsaam aan sy bevel. So sien ons hier in hoofstuk 15 dat die Here lankmoedig en geduldig is met Saul. Die Here het belowe Hy sal teen die Amalekiete optree omdat hulle Israel aangeval terwyl hul in die woestyn was. Kyk net hoe laakbaar het die Amalekiete opgetree in Deut. 25. Maar Saul het nie die Here se vonnis voltrek nie. Die Here het lank geleentheid gegee vir die Amalekiete om te bekeer. So leer ons dat die Here geduldig is met ons. Hoe roep en gee baie geleentheid vir bekering. Maar saam met dit sien ons dat die Here nie die sonde vergeet nie, dit kan net betaal word deur Jesus Christus wat aan die kruis daarvoor gesterf het. Laat ons daarom onder die leiding van die Heilige Gees ons skuld teenoor God en voor God bely terwyl ons ons toevlug neem tot Christus en Rots en Middelaar.

Dors vir meer:
Deuteronomium 25:17-19 en Romeine 6.

Gebed
Here mag ons U reg ken in U grootheid en volheid. Ek bely dat ek teen U gesondig het. Vergewe my ter wille van Jesus Christus alleen. Amen.

Danie Potgieter
072 272 9631