Psalm 145
Fokusvers. Psalm 145:5-6
Ek wil getuig van u magtige dade sodat die mense oor u wonderdade sal praat. Ek wil van U grootheid vertel.

Dawid is as koning oor die volk Israel aangewys en aangestel. Tog skryf Hy ‘n loflied aan sy Koning.
Die Here is ‘n Koning wie se koningskap ewig is, nie afhanklik is van ‘n erfgenaam om die koningskap oor geslagte heen te dra nie.
Hoe wonderlik is dit nie dat ons Here en God nie afsydig eenkant is nie, maar Koning is oor elke deel van ons lewe. Hy regeer en versorg ons elke dag, elke geslag sien Hy na om. Hy beskerm en lei ons in sy koninkryk in. Sy grootheid word bekend deur die magtige dade van die Here, dit wat Hy alles doen. Die groot dade oor hoe Hy tot redding vir die volk is (vir ons), maar ook die kleiner dade wat ons dalk as vanselfsprekend aanvaar: dat Hy vir ons sorg, ons bystaan in ons nood, ons hulp en raad gee.

Hoe getuig ons van die magtige dade van die Here? Verkondig ons dit so dat almal dit weet, almal dit hoor? Wanneer laas het jy vir iemand vertel oor hoe goed en barmhartig en vol liefde die Here is en hoe die Here dit in jou lewe werk?
Dit is maklik om sonder ophou die grootheid van die Here te verkondig. Deur die Gees word ons gelei en word ons oë oopgemaak om die grootheid van God raak te sien. Dan kan ons rondom ons kyk en raaksien hoe die Here as Koning in ons lewe regeer.
Dan besef ons ook wat sou ons lewe gewees het sonder ons Koning en Verlosser. Daarom kan ons nie anders as om die grootheid en krag en majesteit van die Here te besin nie en almal oproep om dieselfde te doen nie.
Laat ons opnuut besef en getuig van die grootheid van die Here ons Koning.
Almal wat die Here geskape het, alles wat leef moet die lof verkondig van die Here. Laat ons uitgaan en getuig aan al wat leef!

Net God is Koning en God is Groot!

Dors vir meer:
Johannes 18:28-40 en 2 Kronieke 6.

Gebed
Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Ds Danie Potgieter
072 272 9631
GK Rietvallei.